Heeft de agent overtreden een bestaand gedurende de looptijd van de agentuurovereenkomst concurrentiebeding, kan de ondernemer te verstrekken aan de vordering tot vergoeding van gederfde winst, een vordering op grond van § bereiden 242 BGB recht de vertegenwoordiger om informatie over het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde transacties verkrijgen, Sinds het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde omzet als de basis van een raming van de schade in overeenstemming met § 287 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan dienen (Na BGH, Arrest van 3. April 1996 – VIII ZR 3/95, NJW 1996, 2097, 2098).

De werkgever heeft in dit geval geen aanspraak op het benoemen van namen en adressen van polishouders, zelfs niet met de beperking van de accountants van de titel, die verzekeringscontracten met de concurrerende bedrijven hebben gekregen om een ​​verbod ongrondwettig.

Informatie kan worden verkregen over dergelijke verzekeringscontracten, verwezen door veldmedewerkers, die de agent niet wordt ingelijfd in de concurrerende onderneming, maar zorg.

BGH VONNIS VII ZR 227/12 van 26. September 2013

HGB § 86; Burgerlijk Wetboek § 242 Een

BGH, Arrest van 26. September 2013 – VII ZR 227/12 – OLG Oldenburg

LG Osnabrück – 2 –

Er VII. Civil Division van het Federale Hof gedateerd op de mondelinge behandeling 26. September 2013 door de voorzitter van de rechtbank Prof. Dr. Kniffka en de rechters Dr. Eick, Kosziol, Dr. Kartzke en Prof. Dr. Jurgeleit

hierbij:

Op hoger beroep van de aanvrager, afwijzing van de verdere herziening tergehenden het oordeel van de 13. Civil Division van het hoger beroep Oldenburg Regional uit 24. Juli 2012 zoals gewijzigd bij de cor-ment van Besluit 8. Oktober 2012 kostenaspecten en onder geen. 4 de tenor gedeeltelijk ingetrokken en de volgende pas-bedragen:

4. De verdachte wordt veroordeeld, de aanvrager in de eerste fase, informatie over de in de periode van 1. September 2010 tot 2. September 2011 door hemzelf en / of door hem als sales manager van de C. Verzekering in verband met buitendienst voor de C. Verzekering en / of haar partnerbedrijven bemiddeld verzekeringscontracten van de velden Sach-/Haftpflicht, Motor, Wettelijk, Un-val, Leven, Te verlenen ziek en Building Societies, samen met een indicatie van de divisie, Tarieven van, de datum van aanvraag en contract sluiten, van Netto- en de bruto bijdrage, de wijze van betaling en de waardering som. Het verzoek om inlichtingen wordt afgewezen.

De beslissing over de kosten van eerste aanleg blijft de zaak ten gronde gevoegd.

Van de kosten van de beroepsprocedure, de aanvrager dragen 8/45 en de gedaagde 37/45.

De verdachte is, na het hoger beroep van het vonnis van de 13. Civil Division van het Hof van Oldenburg Oberlandesgericht uit – 3 –

24. Juli 2012 zoals gewijzigd bij het gewijzigde Besluit van 8. Oktober 2012 heeft teruggetrokken, verklaart dit beroep verbeurd.

Van de kostprijs van het herzieningsproces, de aanvrager dragen 1/3 en de gedaagde 2/3.

De omvang van het geschil voor het auditproces is aan herziening onsrücknahme 4.000 € (Audit der Klägerin: 2.000 €; Herziening des Beklagten: 2.000 €) en voor de periode daarna 2.000 €.

Rechtens

Feiten:

De aanvrager die zich bezighouden met de bemiddeling van financiële producten. Ze heeft met verweerster in 2007 einen Handelsvertretervertrag. Op 30. April 2009 ontmoetten de partijen een aanvullende overeenkomst, na de contractuele relatie ten vroegste 31. December 2012 kan worden beëindigd; het recht om te beëindigen voor oorzaak, blijft onverlet. Bij brief van 29. April 2010 kondigde de verweerder, die de carrière fase van een teamleider had bereikt op verzoek van de, het contract op 31. Juli 2010. Aangezien de 1. September 2010 hij is een sales manager voor de C. Verzekeringen act. De aanvrager verzocht vast te stellen dat, dat de contractuele relatie van de beëindiging van de verdachte niet te 31. Juli 2010 voltooid. Het zorgt ook voor de verweerder, met een beroep op het hem te selecteren-

1 – 4 –

gedurende de looptijd van de agentuurovereenkomst zittende noncompete bevel en door middel van een vordering tot schadevergoeding in fasen aan veeleisende. De verzoeker heeft zijn verzoek in eerste aanleg, onder anderen,,

1. bepalen, dat de 29. Augustus 2007 redelijke handelsagent relatie van de partijen is van opzeggingen door de verklaring van de verdachte 29. April 2010 naar 31. Juli 2010 be-endet worden ist, maar tot de 31. December 2012 aanhoudt wordt;

...

4. verweerster in een actie in etappes in de eerste fase, de aanvrager informatie over de van hem hetzij zelf en / of waarover hij de sales manager van C. Verzekering toegewezen aan medewerkers in het veld in de periode van 1. September 2010 tot het moment van mondelinge behandeling concurrerend op de C. Verzekering en / of haar partnerbedrijven bemiddeld verzekeringsproducten uit de velden Sach-/Haftpflicht, Motor, Wettelijk, Ongeval, Leven, To-business-gerelateerde ziek en Building Societies, in het bijzonder, onder vermelding van de naam en het adres van de klant, December consument schakeling producten, de verdeling, Tarieven van, des Antrags- en contract, datum, van Netto- en de bruto premie, de wijze van betaling en de waardering som, de informatie ook een door de aanvrager aangewezen, tot geheimhouding ondernemen th, Beëdigde accountants kan worden verleend, indien de verweerder bevoegd die, deelt de resultaten van haar bevindingen aan de aanvrager.

De rechtbank wees het verzoek gedeeltelijk. Zij heeft onder andere, dat de 29. Augustus 2007 gevestigde commerciële agentuurovereenkomst de partijen door de opzegging van de gedaagde 29. April 2010 niet 31. Juli 2010 voltooid. Het heeft ook veroordeelde de verdachte in een actie in etappes,

in de eerste fase van informatie over de aanvrager gedurende de periode van zijn 1. September 2010 tot 2. September 2011 voor weddenschappen-

2 – 5 –

ren gemedieerde verzekeringscontracten van de velden Sach-/Haftpflicht, Motor, Wettelijk, Ongeval, Leven, To-business-gerelateerde ziek en Building Societies, namelijk op onder vermelding van het specifieke contract, de verdeling, Tarieven van, de datum waarop de aanvraag wordt ingediend en het contract wordt gesloten, van Netto- en de bruto bijdrage, de wijze van betaling en de waardering som.

Tegen deze uitspraak beide partijen hebben een beroep gedaan. De roeping van de verdachte is mislukt. Op hoger beroep van de aanvrager, het Hof van Beroep het vonnis van de rechtbank gewijzigd ten dele en, tot nu toe voor het hof van beroep nog van belang, volgende besloten:

1. Het wordt gevonden, dat de 29. Augustus 2007 gevestigde commerciële agentuurovereenkomst tussen de partijen, zoals gewijzigd bij de handelsagent overeenkomst van 10./18. Augustus 2008, aangevuld door de Aanvullende Overeenkomst van 30. April 2009, tot 31. December 2012 door de verdachte vast en aangevuld door een dergelijke beëindiging 29. April 2010 niet afgerond.

...

4. De verdachte wordt veroordeeld, de aanvrager in de eerste fase, informatie over de in de periode van 1. September 2010 tot 2. September 2011 door hemzelf en / of buitendienst medewerkers, door de verweerder als sales manager bij C. Versicherung werden geadverteerd en die hem geregeld in deze woning, voor C. Verzekering en / of haar partnerbedrijven bemiddeld verzekeringscontracten van de velden Sach-/Haftpflicht, Motor, Wettelijk, Ongeval, Leven, Te verlenen ziek en Building Societies, samen met een indicatie van de divisie, Tarieven van, de datum van aanvraag en contract sluiten, van Netto- en de bruto bijdrage, de wijze van betaling en de waardering som. De volledigheid van de informatie aanvraag wordt niet afgewezen.

Het Hof van Beroep heeft de herziening goedgekeurd, is tot nu toe besloten in-formatie over de uitdagende. In de motivering van het arrest, verklaarde, de herziening is het gevolg van het fundamentele belang van de vraag

3

4 – 6 –

kan de reikwijdte van de meldingsplicht van een verzekeringsagent met de ondernemer in een wedstrijd overtreding. Met de herziening wordt de aanvrager het nastreven van haar verzoek om inlichtingen, voor zover deze niet is verleend, verder beperkte mate. Het streeft ernaar, verweerster,

een) Om informatie ook op het bedrijf te geven, het niet nieuw aangeworven personeel gebied hebben gegeven door de verweerder van zijn organisatie,

b) in de context van informatie – met uitzondering van de verzekeringscontracten op het gebied van gezondheid, Ongeval- contract onder de specifiek gemedieerd vermelding van de naam en het adres van de verzekeringnemer te geven en levensverzekeringen,

de informatie aan een) und b) Ook een door de aanvrager aangewezen, geheimhouding gezworen, Beëdigde accountants kan worden verleend, indien de verweerder bevoegd die, Mitzu-delen de resultaten van haar bevindingen aan de aanvrager.

Verweerder concludeert, verwerping van het beroep door de aanvrager.

De verdachte heeft beroep aangetekend tegen de weigering van het beroep bij het Hof van Beroep uitspraak en herziening. De Senaat heeft de se-verlof tot beroep afgewezen. De herziening heeft de voor de zitting ingetrokken verweerder.

5

6

– 7 –

Redenen:

De herziening van de aanvrager succes, voor zover het strekt ook informatie over het bedrijf, die niet nieuw zijn ingehuurd door de verweerder, heb hem gegeven, maar toegewezen buitendienst. Echter, de herziening niet slagen, zover verzoekster informatie over de namen en adressen van polishouders.

Ik.

Het Hof van Beroep, wiens oordeel in UW 2013, 79 wordt gepubliceerd, heeft, de mate waarin de herziening van de rente, hoofdzakelijk uitgevoerd, Aanvullende Overeenkomst van 30. April 2009 effectief, waarom de vertegenwoordiger relatie is niet het gevolg van de beëindiging van de verweerder 29. April 2010 beëindigd.

Tegen de eerste instantie de veroordeling van de verwerende partij tot informatie te verstrekken verhogen specifieke bezwaren.

De aanvrager in dat opzicht is de rechtszekerheid te geven, wanneer de verweerder informatie ook op de zakelijke verschuldigd, de vertegenwoordigers van de handel al omringd door de verweerder angewor-C. Verzekering had geleerd. Had verweerder gehouden aan de voortgezette activiteit contract met de aanvrager, zou hebben gehad om de nieuwe vertegenwoordiger reclame te maken voor deze en de handelsagenten zou de aanvrager. Met betrekking tot de verzoeker geen gederfde winst van de verweerder schadeplichtig. Geldt niet met de business, de andere (niet nieuw aangeworven door de verweerder) Veldmedewerkers “zijn” Organisatie zou geven. Deze vertegenwoordigers waren ook zonder de hulp van de verweerder voor de C. Verzen-

7

8

9

10 – 8 –

worden actief verzekering, Zoals verweerder terecht einwende. Voor zover het verzoek om informatie moet worden verworpen.

Het recht op informatie, zo zegt het Hof van Beroep, zich niet uitstrekt tot de openbaarmaking van de namen en adressen van klanten. Deze gegevens zijn niet nodig voor de berekening van de aanvrager winstderving op grond van het verbod ongrondwettig gemedieerde bedrijf. Er hoeven alleen in het vonnis formule voorgelegd aan de respectieve contracten de abstracte data. De extra openbaarmaking van de namen en adressen van de klanten zou de aanvrager een informatie-winst te brengen in het beste tot nu toe, zoals ze door zou zijn om de juistheid van de informatie in de situatie te controleren. Dit doel de informatie niet dienen, maar. Want waar er twijfel over, of de in-formatie was afgegeven met de nodige zorgvuldigheid, kan de aanvrager de verweerder, de juistheid en volledigheid op straffe van meineed te verzekeren-Chern. Anderzijds is er van de kant van de deelnemer vennootschap, der C. Verzekering, een belang, dat de gegevens van de aangeworven voor haar klanten de aanvrager niet bekend zou worden. Dit had het belang van de C. Verzekering als sales manager verweerder acteren, zoveel mogelijk, handhaven. Wat de gezondheid, Ongeval- of levensverzekering dan contract, dat de verdachte door de overdracht van niet-anonieme overeenkomst gegevens in overeenstemming met § 203 Abs. 1 Nee.. 6 Wetboek van Strafrecht zou schuldig zijn, als vanuit de door het arrest van het Bundesgerichtshof verweerder aangehaalde referenties 10. Februari 2010 – VIII ZR 53/09, NJW 2010, 2509 resulterende.

11 – 9 –

II.

Dit houdt de juridische beoordeling was niet volledig.

1. Ten onrechte heeft het Hof van Beroep heeft een recht van toegang tot dergelijke transacties geweigerd, verweerder in het C. Verzekeringen in verband, maar hebben niet geleerd door hem nieuw aangeworven personeel veld.

een) Volgens de vaste jurisprudentie van het Federale Hof het aansporen te goeder trouw, toegeven een eiser een recht op informatie, als de bestaande rechtsverhouding tussen de partijen breng hem mee, dat de eiser in verschoonbaar manier over het bestaan ​​of de omvang van zijn recht in het donker en als de schuldenaar in staat is, gemakkelijk om de subsidie ​​aan de afschaffing van deze Un-zekerheid nodige informatie te herkennen (VGL. BGH, Arrest van 6. Fe-ar 2007 – X ZR 117/04, NJW 2007, 1806 Rn. 13 m.w.N. – MFN overeenkomst). Een van § 242 BGB afgeleide betaald om toegang te krijgen tot de voorbereiding van een contractuele vordering tot schadevergoeding vereist, Vertragspflichtverlet-tie die ten minste een redelijk vermoeden bestaat en dat een daaruit voortvloeiende verlies van de eiser waarschijnlijk (VGL. BGH, Arrest van 1. Augustus 2013 – VII ZR 268/11, juris Rn. 20; Besluit van 11. Februari 2008 – II ZR 277/06, BeckRS 2008, 04552 Rn. 7).

Gewonde een vertegenwoordiger tijdens de looptijd van de agentuurovereenkomst-concurrentiebedingen, hij doet regelmatig in vergoeding van schade-onderwerp; Hij dankt de aannemer vervangt de winst, dit wordt omzeild door het verbod illegale activiteiten die de handelsagent (VGL. BGH, Arrest van 3. April 1996 – VIII ZR 3/95, NJW 1996, 2097, 2098; Arrest van

12

13

14

15 – 10 –

24. Juni 2009 – VIII ZR 332/07, NJW-RR 2009, 1404 Rn. 14; Arrest van 21. Maart 2013 – VII ZR 224/12, NJW 2013, 2111 Rn. 26). Indien de handelsagent verbood ongrondwettelijk gefaciliteerde business voor concurrenten, kan de ondernemer te verstrekken aan de vordering tot vergoeding van gederfde winst, een vordering op grond van § bereiden 242 BGB recht de vertegenwoordiger op informatie van het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde transacties, Sinds het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde omzet als de basis van een raming van de schade volgens § 287 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan dienen (VGL. BGH, Arrest van 3. April 1996 – VIII ZR 3/95, NJW 1996, 2097, 2098; Arrest van 23. Januari 1964 – VII ZR 133/62, NJW 1964, 817; Baumbach / Hopt, HGB, 35. Ed, § 86 Rn. 32). Een recht op informatie, is aan de schuldeiser in staat in de stand, tonen die nodig zijn voor een schade schatting bewijs van gederfde winst, mogen niet op de motivering in principe worden geweigerd, het onwaarschijnlijk, dat de schuldeiser verkooptransacties beton met behulp van de verkregen data verloren kan beweren (VGL. BGH, Arrest van 6. Februari 2007 – X ZR 117/04, NJW 2007, 1806 Rn. 15).

b) Rekening houdend met deze uitgangspunten, het recht op informatie over het bedrijf, verweerder in het C. Verzekeringen in verband, maar hebben niet geleerd door hem nieuw aangeworven personeel veld, niet op het terrein van het Hof van Beroep worden ontzegd, het ontbreekt het causaal verband met de schending van non-concurrentie. Omdat het mogelijk, dat de activiteit van de verdachte als sales manager bij C. Verzekeringen, althans voor een deel van de Ge-schäftsvermittlungsvolumens in geleid door de verweerder, maar niet zijn nieuw aangeworven personeel veld, over door het verhogen van het volume, was de oorzaak. Bovendien, een verlies van winst aan de aanvrager op een zodanige wijze is mogelijk, dat de verweerder in een procedure voor de aanvrager-

16 – 11 –

laag in de periode in kwestie had genomen als teamleider op een overeenkomstige manier om de omzet van de intermediaire invloed, waarvan de aanvrager zou hebben geprofiteerd. De bovenstaande informatie kan worden gebruikt als de basis van een schatting van de aanvrager, voor zover gederfde winst dienen. Een stand-Dem, dat de activiteit van de verweerder bij de C. Verzekering slechts voor een fractie van de omvang van de zakelijke bemiddeling bij de verdachte geleid, maar was niet de oorzaak van zijn nieuw aangeworven personeel veld, kan, in voorkomend geval, bij de beoordeling van de schade volgens § 287 Rekening gehouden ZPO.

c) De verdachte was dan ook te veroordelen om de gezochte informatie. De Senaat kan beslissen, omdat andere zaken zijn niet te verwachten. De bank heeft naar voren gebracht, hetzij in het hof van beroep, noch in de feiten cheninstanzen redenen, die zouden rechtvaardigen, om de in-formatie eisen in termen van een belang van vertrouwelijkheid ontkennen. De verdachte, die geen bezwaar door de onbetwiste vaststellingen van het Hof van Beroep tegen de veroordeling in eerste aanleg om informatie te verstrekken. Ongegrond is ook ter terechtzitting, geheven hij bezwaar-, het verzoek was te vaag. De gegeven straf voor communicatie van informatie een redelijke basis vormt voor een mogelijke handhaving.

2. Zonder succes, zal de herziening van toepassing, echter,, dat het hof van beroep een vordering van de aanvrager met vermelding van de naam en het adres van de verzekerde met betrekking tot de buitenkant van het gebied van gezondheid, Un-val- en levensverzekeringen heeft bemiddeld verzekeringscontracten ontkend.

een) Met de mogelijke toekenning van een recht van toegang op grond van § 242 BGB in het bijzonder rekening wordt gehouden met de wederzijdse belangen voldoende

17

18

19 – 12 –

(VGL. BGH, Arrest van 17. Meer 2001 – I ZR 291/98, BGHZ 148, 26, 32 – Verwijdering van het serienummer II). De verplichting om informatie te verstrekken is afhankelijk van de aard en de omvang van de toepassing van de principes van § 242 BGB aan de behoeften van de schuldeiser onder zachte aandacht voor de belangen van de schuldenaar (VGL. BGH, Arrest van 19. Maart 1987 – I ZR 98/85, NJW-RR 1987, 1521 – Ontwerp letters). In het bijzonder moet het zijn, of de schuldenaar maakt een vertrouwelijk belang met betrekking tot de informatie die nodig vorderingen en of dat belang bescherming verdient (VGL. BGH, Arrest van 6. Februari 2007 – X ZR 117/04, NJW 2007, 1806 Rn. 18). De informatie belangen van de schuldeisers en een bigers over beweringen legitieme Geheimhaltungsinte-ruk van de schuldenaar, indien nodig af te wegen (VGL. BGH, Arrest van 11. April 1989 – X ZR 26/87, BGHZ 107, 161, 167 – Open-end spinmachine).

b) Rekening houdend met deze principes, is het niet voor bezwaar tegen, dat het Hof van Beroep ook recht op een vermelding van de naam en het adres van de verzekerde met betrekking tot de buitenkant van het gebied van gezondheid, Ongeval- en levensverzekeringen heeft bemiddeld overeenkomsten ontkend. Een weegresultaten, dat de nadelen van een dergelijke verwijzing, voor de verweerder opwegen tegen de voordelen ervan voor de aanvrager.

De vordering tot vergoeding van de aanvrager entgange-redelijke winst, de naam en het adres van de verzekerde te bereiden zijn niet direct nodig. Deze informatie zal toelaten zich geen schatting van het verlies van winst als lasthebber contracten. De vermeende door de audit van de aanvrager rente, om de juistheid van de informatie die door de verweerder controleren, rechtvaardigt niet de omvang van de informatie om de naam en het adres van de verzekerde in geval van betwisting. Kortom, een recht op informatie kan echter ook op bestelling-

20

21 – 13 –

breiden afstanden, kan de schuldeiser om de juistheid en volledigheid van de informatie te controleren (VGL. BGH, Arrest van 7. December 1979 – I ZR 157/77, Tarwe 1980, 227, 233 – Duitsland-Monumenta Historica; VGL. ook BGH, Arrest van 17. Meer 2001 – I ZR 291/98, BGHZ 148, 26, 37 – Verwijdering van het serienummer II). In geval van betwisting, echter zwaarder weegt dan het gerechtvaardigde belang van vertrouwelijkheid de Informationsinte-belang van de aanvrager bij het noemen van de namen en adressen van polishouders. Opgemerkt, dat deze naamgeving ongeschikt, de volledigheid van het antwoord van de verweerder te bewijzen over de contracten geregeld ontvangen betrouwbaar, er is niet duidelijk uit de naamgeving van de namen en adressen van polishouders th, of verdere contracten werden gemedieerd. In het voordeel van de verdachte moet worden beschouwd als overgewicht, dat het informatie over de naam en het adres van de verzekerde, de specifieke concurrentie gevoelige en die zijn ook gebaseerd op natuurlijke personen, hun informatieve zelfbeschikking zou worden beïnvloed door dergelijke informatie. Geldt het Hof van Beroep is het resultaat van-, dat van de kant van de deelnemer vennootschap, der C. Verzekering, een belang, dat de namen en adressen van klanten die zij geworven voor de aanvrager niet bekend zijn, en dat de verdachte als sales manager, deze belangstelling, zoveel mogelijk, waar moet zijn.

Hetzelfde geldt voor de namen en adressen van de partnerbedrijven van de C. Polishouders aangeworven. Dit kan worden overgelaten, of de vertrouwelijkheid belangen van de verdachte, onverminderd hun recht om op de hoogte matio nale zelfbeschikking of minder niet waardig bescherming zou zijn om de namen en adressen van polishouders, wanneer de C. Verzekering of hun filialen hebben opzettelijk deelgenomen aan schending van het concurrentiebeding. Het Hof van Beroep heeft niet gevonden het soort. Bewijsgaring niet anders ersicht-

22 – 14 –

Lich. Toegeeft Herziening, dat de partijen bij een indirecte dader van de C. Hebben gehouden geen processtukken betreffende de schending van non-concurrentie in het feit gevallen verzekering. Gezien de beperkte waarde-, om een ​​verwijzing naar de namen en adressen van de betrokken polishouders verloren voor de schatting van de aanvrager inkomen, is ook het verzoek om informatie hierboven besproken met beelden die zijn opgenomen door de aanvrager bij de toepassing van een beperking auditor van de titel te verlenen.

c) Ten slotte is de verder naar voren door de herziening in het belang van de aanvrager rechtvaardigt, Om inzicht te krijgen in, of medewerkers van C. Verzekering, die de verdachte of heeft geresulteerd, Klanten weggelokt ha-ben, die de aanvrager had oorspronkelijk bemiddeld verzekeringscontracten, het recht niet om vermelding van de namen en adressen van verzekeringen deelnemers. Het beroep in dat opzicht, dat de aanvrager schadevergoeding eist met betrekking tot de follow-up commissie (Retrocessies, de verzekeraar) recht zou hebben, indien de verdachte onder toezicht van de aanvrager vroeger over zijn ondergeschikte sub-agents op de client C. Verzekeringspolis was overgebracht. Dit is een nieuw, eerst vermeld in de beroepsinstantie schade berekening op basis van een nieuw feit 'argumenten. Dergelijke argumenten kunnen, afgezien van uitzonderingen hier niet relevant, komen niet in aanmerking in het herzieningsproces (§ 559 Abs. 1 ZPO; VGL. BGH, Besluit van 28. Meer 2013 – II ZR 207/12, juris Rn. 13 m.w.N.). De herziening niet wijzen op, dat de aanvrager in de cheninstanzen wat informatie om een ​​vordering tot schadevergoeding voor te bereiden op gestelde schade-die feiten zou hebben gemaakt, die wordt veroorzaakt door het verlies van Folgepro visies door stropen.

23 – 15 –

d) Wat de uitspraak van het Federale Hof 3. April 1996 – VIII ZR 3/95, NJW 1996, 2097 met betrekking tot de naamgeving van namen van klanten als vordering van de aannemer om informatie die nodig is voor het bereiden van een aanspraak op vergoeding van gederfde winst niets anders te verkrijgen kunnen worden genomen, houdt de Senaat, dat nu verantwoordelijk is voor de contractuele relaties van Afgevaardigden, het niet geweest.

III.

De kosten beslissingen op basis van § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1, § 565, § 516 Abs. 3 ZPO.

Kniffka Eick Kosziol

JURGELEIT Kartzke

One thought on “Heeft de agent overtrad een niet-concurrentiebeding, kan de ondernemer recht op een recht van toegang tot het verbod ongrondwettig voor concurrenten bemiddelde verrichtingen”

Reacties zijn gesloten.