Een goedgekeurde bestrijdingsmiddelen verliest met het verwijderen van de verpakking de verkoopbaarheid – Insecticide met flonicamid

Goedgekeurd door het Federale Bureau van consumentenbescherming bestrijdingsmiddelen mogen niet opnieuw worden ingevoerd door het veranderen van de verpakking, zolang er geen goedkeuring voor de wederinvoer.

ARREST BGH I ZR 187/09 van 17. Januari 2013 – Flonicamid

UWG § 4 Nee.. 11; PflSchG 2002 § 11 Abs. 1 Zin 1; Richtlijn 91/414/EEG van de Kunst. 3 Abs. 1; Regeling (EG) Nee.. 1107/2009 Kunst. 28, Kunst. 31 Abs. 3 Zeker. e en i, Kunst. 52; PflSchG 2012 § 2 Nee.. 17

Een goedgekeurde bestrijdingsmiddelen verliest met de verwijdering van zijn (Pri-Mar-)Verpakking zijn verhandelbaarheid.

BGH, Arrest van 17. Januari 2013 – I ZR 187/09 – OLG Stuttgart
LG Ravensburg

– 2 –
De I. Civil Division van het Federale Hof van de mondelinge onderhandelingen 2. Oktober 2012 door de voorzitter van de rechtbank Prof. Dr. Bornkamm en rechters Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert en Dr. Kirchhoff
hierbij:
Het hoger beroep tegen het vonnis van de 2. Civil Division van het Oberlandesgericht van Stuttgart 5. November 2009 wordt afgewezen ten koste van de gedaagden.
Rechtens
Feiten:
De aanvrager is een in België gevestigde onderneming, het gewasbeschermingsmiddel verkoopt in Europa, met inbegrip van het insecticide "Teppeki" met het geneesmiddel "flonicamid". Deze agent heeft de ISK Biosciences Europe SA voor voedselveiligheid Le-een goedkeuring door het Federaal Bureau van consumentenbescherming en (hierna: Federal Bureau) voor Duitsland.
De in Nederland gevestigde verweerder geïmporteerde pesticiden en breng ze in omloop in Duitsland. In juni 2008 voorzag hen van een co-tel "echte chemie flonicamid" in een container 500 Gram inhoud van ei-ten in Immenstaad. Op het etiket van het product be-vond zich onder de naam van de agent die voor de woorden "referentie medium Teppeki" met een ster notitie. Dit leidde tot de afdichtingen op de achterkant etiket Uitleg, "Teppeki" is een gedeponeerd handelsmerk van ISK Biosciences Europe SA. Op de achterkant etiket was uit-
1
2
– 3 –
die een label met de woorden "wederinvoer". Voor het Midden "echte chemie flonicamid" werd niet toegestaan ​​als pesticide door het Federaal Bureau. De verdachte bezat niet eens een Verkehrsfähigkeitsbeschei versnelling van het Federale Bureau voor deze agent. De verpakking van het product kwam overeen met dat van de niet-pesticide "Teppeki".
Verzoekster stelt dat de verdeling van de "echte chemie flonicamid" voor rechts- en anti-competitieve. Het is tegen de verdachte voor werkzaamheden voorzover het beoordelingsproces nog steeds relevant – gevraagd,
verweerster, om zich te onthouden, het gewasbeschermingsmiddel "RE-ALCHEMY flonicamid" aanbod, voorraad aan te houden voor de levering, het te koop aanbieden of in enige andere vorm van kredieten aan andere, zolang het niet is goedgekeurd door het Federale Bureau van consumentenbescherming en voedselveiligheid of gecertificeerd als verhandelbare.
Daarnaast heeft de aanvrager genomen de verweerder om informatie te verstrekken in te vullen en de bepaling van de schade gezocht.
Verweerster heeft daarentegen gemaakt, onderhoudt, wat betekent "echte chemie flonicamid" was de oorspronkelijke middelen "Teppeki", De uitvoer naar een andere lidstaat van de Europese Unie, overgenomen door het in, zat vol rond en opnieuw worden geïmporteerd in Duitsland was. Zoals reeds auto-tiseerde rijmende ported betekent dat het hier courante.
De rechtbank, de verdachte, met de beperking, dat was ook geen verkoop nummer voor deze prijs als gevolg van een distributieovereenkomst met at-lassungsinhaberin onder § 15d PflSchG, termen gezocht veroordeelt. De verdachten 'beroep het ongelijk is gesteld. Met de herziening goedgekeurd door de Senaat, hun afwijzing vordert verzoekster, nagestreefde verweerder zetten hun motie tot ontslag.
3
4
5
6
– 4 –
Redenen:
Ik. Naar het oordeel van de rechtbank hieronder tonen de Wertungsstruktu zuren van de gezondheid van planten, dat een stof, gezien de hoge milieu-activa mogelijk niet door de loutere bewering van de naleving in verband met een reeds aangemaakte toegevoegd ander product op de markt, maar tot nu toe een compliance-inspectie is vereist. Een rijmende ported agent was dan alleen verhandelbare, als het in zijn naam en in zijn grote samenstelling van materie is hetzelfde pro duct-. De gewenste naam identiteit blijkt uit de informatie die hier wordt niet "referentie betekent Teppeki" en "wederinvoer". Deze informatie veranderlijk ste niets variantie in het product en zijn ook in termen van de mate van overeenstemming is dubbelzinnig en onduidelijk. Verweerder heeft niet gezegd ste, dat voor de onderhavige zaak, geen ontwerp in termen van vrij verkeer van goederen vereist vereenvoudigde toelatingsprocedure beschikbaar zou zijn.
II. Deze beoordeling is bestand tegen de wettelijke controle. De appèlrechter heeft terecht aangenomen, dat het beroep in overeenstemming met de bepalingen, die gold op het moment van dat gedrag van de verweerder, gerechtvaardigd was (Sectie II 1). De toekomstgerichte gerechtelijk bevel blijkt te zijn gebaseerd op de huidige wetgeving te worden gemotiveerd (Sectie II 2). Na die van de eiser verder beweerd claims voor informatie en het vinden van schade zijn eveneens volledig (Sectie II 3). Voor een verwijzing naar het Hof van de Europese Unie is er geen reden (Sectie II 4).
7
8
– 5 –
1. De appèlrechter met de actie recht als op grond van § § 8, 9, 3, 4 Nee.. 11 UWG 2004 in combinatie met § 11 Abs. 1 Zin 1 PflSchG (zoals gewijzigd, in deze bepaling in de periode van 1. November 2002 tot 13. Februari 2012 is overwogen; hierna: § 11 Abs. 1 Zin 1 PflSchG 2002), Kunst. 3 Abs. 1 Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en § 242 BGB gerechtvaardigd geacht.
een) Onder § 11 Abs. 1 Zin 1 PflSchG 2002 toegestaan ​​pesticiden in de formulering, bij de verkoop aan de gebruiker is verstrekt, worden in de handel gebracht of ingevoerd, als ze van het Federaal Bureau voor consumentenbescherming en voedselveiligheid goedgekeurd. De regel die voor de uitvoering van artikel. 3 Abs. 1 Richtlijn 91/414/EEG van de. Volgens deze bepaling, tot 13. Juni 2011 was, De lidstaten waren verplicht, om zorg te dragen, die mochten worden gebracht op zijn grondgebied voor andere doeleinden dan onderzoek en ontwikkeling, alleen de pesticide markt gebracht en gebruikt, zij had goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn. De goedkeuring werd gegeven alleen voor fondsen met een gemeenschappelijke oorsprong; middelen had dus de licentiehouder of een filiaal, of in licentie gegeven aan dezelfde formule en worden bereid met dezelfde werkzame stof en dezelfde effecten-chen (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 11. Maart 1999 – C-100/96, SLG. 1999, I1499 = EuZW 1999, 341 Rn. 40 – British Agrochemicals Association; Arrest van 21. Februari 2008 – C-201/06, SLG. 2008, I735 Rn. 39 – Commissie / Frankrijk). Ontbrak een van een concurrerend bedrijf in parallel geprodu-ceerd over de noodzakelijke middelen, zodat gemeenschappelijke oorsprong, waarom de bestaande vergunning voor het referentieproduct in het begin niet van toepassing voor deze agent (Europees Hof van Justitie, SLG. 2008, I735 Rn. 43 – Commissie / Frankrijk).
9
10
– 6 –
b) De verdachte was verantwoordelijk dan het bewijs, dat het in het midden van hun plaats op de markt bezorgd over de middelen van de aanvrager, bestond waarvoor een vergunning (VGL. BGH, Arrest van 19. November 2009 I ZR 186/07, Tarwe 2010, 160 Rn. 15 = WRP 2010, 250 – Quizalofop; Arrest van 2. Februari 2012 – I ZR 81/10, Tarwe 2012, 945 Rn. 32 = WRP 2012, 1222 – Tribenuronmethyl, verdere verwijzingen).
Je zou dit in geval van een geschil echter bewijzen, dus niet beschadigt, omdat het product verkocht door hun agenten in, dat het uit de (primair) Verpakking was verwijderd, zijn – In ieder geval, na de toetreding van de verweerder – had eerder verloren gegeven verhandelbaarheid. De in-waar in het geding feiten bedragen niet vergelijken zich van het begin af aan met de gevallen, het ompakken van geneesmiddelen of het etiket order-als voor de verhandelbaarheid wordt beschouwd als ongevaarlijk (VGL. Hof van Justitie worden, SLG. 2008, I735 Rn. 44 – Commissie / Frankrijk); omdat in die gevallen wordt nog regelmatig ontvangen van de primaire verpakking, zodat de identiteit van het agens is meestal niet betrokken. In contrast, het opnieuw etiketteren, en met name de stromen van een gewasbeschermingsmiddel is het risico van besmetting of andere aantasting. Bovendien hebben noch de autoriteiten noch de concurrent monitoring en verenigingen de, over de schendingen in overeenstemming met § 8 Abs. 3 UWG hebben staan, nog minder te controleren op de naleving van de gebruiker die bij de goedgekeurde fondsen (VGL. Koof, AUR 2008, 100; Kaus, StoffR 2010, 176, 177; Ouart, StoffR 2012, 57, 74 naar 76; VGL. verder op parallelle invoer in de zin van § 11 Abs. 1 Zin 2, § 16c PflSchG 2006, Kunst. 52 Regeling (EG) Nee.. 1107/2009 betreffende het brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG met Garçon Fluck / vissen / Hahn, REACH + Stoffen Wet, Deutsches, Europese en internationale Chemicals, Gewasbescherming, Biozidund andere chemicaliën wetgeving,
11
12
– 7 –
Ordn.Nr. 1001, 13. LFG. Januari 2012, VO 1107/2009, Overzicht Rn. 90 f.; Kam-man, StoffR 2008, 172, 176; natuurlijk., StoffR 2011, 52, 56 naar 58; Kaus, StoffR 2009, 184, 191; natuurlijk., StoffR 2010, 176, 177 ff.; Stallberg, StoffR 2009, 216, 221; Ouart, StoffR 2012, 57, 68 naar 70). Tenzij deze visie ligt tegenover hold-, het inbreuk EU-wetgeving die een strikte scheiding tussen de voor-- en Nachmarktkontrolle (VGL. Winkelmüller / Schink, AUR 2011, 381, 384 f.; VGL. meer – wordt ingepakt op de parallelle invoer van kunst. 52 van Verordening (EG) Nee.. 1109/2009 – Geesmann, StoffR 2011, 134, 135 ff.; Schink / Winkelmüller, StoffR 2012, 142, 146 f.), buiten beschouwing, dat de universiteit onsgesetzgeber vooral bij parallel geïmporteerde pesticiden veranderde de verpakking in natura. 52 Abs. 3 Zeker. c Verordening (EG) Nee.. 1107/2009 werd geplaatst onder de controle in het goedkeuringsproces (VGL. Ferner Ouart, StoffR 2012, 57, 75).
c) Het is nog niet duidelijk, bovendien naar voren specifieke, dat het voorgaande oog op een beperking van het vrije verkeer van goederen in overeenstemming met artikel. 34 VWEU leidt. Op zijn minst een dergelijke beperking is voor de gezondheid en het leven van de mens te beschermen, Dieren en planten volgens type. 36 VWEU gerechtvaardigd (VGL. Ouart, StoffR 2012, 57, 76; VGL. meer Garcon in Fluck / vissen / Hahn, op. 92 f.). Wat de revisie-on conclusies, dat in het beste geval een vereenvoudigde toelatingsprocedure voor de betwiste bestrijdingsmiddel na zijn gesteld door de verdachte be-unie rechten op wederinvoer zijn, het laat, Dit betekent dat onder de basis van de afstand van de primaire verpakking bovenstaande paragraaf 12 redenen set wordt niet langer beschouwd als een erkend gemachtigde.
d) Volgens de regels, dat geldt op het tijdstip van de vermeende gedraging van de verwerende, Verder moet
13
14
– 8 –
Voorwaarden voor rechtszaken zijn ook voldaan (VGL. BGH, Tarwe 2012, 945 Rn. 29 en 31 – Tribenuronmethyl, BZN). Het gedrag van de verdachte was ook – verschillen van hun gedrag in de beslissing van de Senaat "Delan" onderliggende zaak (VGL. BGH, Arrest van 6. Oktober 2011 – I ZR 117/10, Tarwe 2012, 407 Rn. 37 = WRP 2012, 456) – als schuldige nalatigheid en dus aansprakelijk op grond van § 9 UWG te bekijken; omdat de verweerder daardoor verplaatst herkenbaar in een grijs gebied van de wettelijk toegestane, waarin ze tot een andere beoordeling van haar eigen beoordeling van de rechtmatigheid van hun gedrag in ieder geval worden beschouwd als tekenen. Dit is voldoende voor de goedkeuring van ten minste nalatigheid (st. PRSN.; VGL. BGH, Arrest van 19. Februari 2009 – I ZR 135/06, Tarwe 2009, 685 Rn. 34 = WRP 2009, 803 – ahd.de, BZN).
2. Wat de rechter in hoger beroep is gericht op een mislukking, het kan alleen worden gehandhaafd, het gedrag in kwestie moet worden verboden, zelfs wanneer het besluit nog. Dit is het geval. Mede op grond van het toepasselijk recht vandaag (§§ 8, 3 Abs. 1, 4 Nee.. 11 UWG 2008 i.V.m. Kunst. 28 Regeling (EG) Nee.. 1107/2009) verhoogt de actie als-gegrond.
een) Volgens de huidige wettelijke eisen, de verweerder – Net als in de oude wet – in principe voor de marketing van het product in kwestie in een binnenlandse goedkeuring op de wijze. 28 Abs. 1 Regeling (EG) Nee.. 1107/2009 (§ 28 Abs. 1 PflSchG 2012), waarover ze geen gemeenschappelijke grond. Deze goedkeuring is niet aanwezig onnodig. Dit zou slechts het geval, indien de verweerder verwijst naar een erkenning voor parallelhandel goedkeuring van het type. 52 Verordening kunnen ondersteunen (tot aa) of als het een re-import, want het zou vereisen geen afzonderlijke goedkeuring (aan bb).
15
16
– 9 –
aa) Een vergunning per type. 52 Verordening heeft niet de verweerder. De voorwaarden, dat voorziet in de regeling voor het verlenen van een dergelijke vergunning, zou zijn in het geding is niet voldaan. De bedoeld voor parallelhandel toestemming per type. 52 Verordening vereist, dat het gewasbeschermingsmiddel in een lidstaat van de EU (Lidstaat van herkomst) goedgekeurd en is bedoeld om te worden geplaatst in een andere lidstaat in kwestie, in de identieke middelen voor (Referentie betekent) een vergunning heeft al bestaat. Als aan deze voorwaarden zijn, hoeft alleen noch de identiteit van het agens voor verkoop aan het referentieproduct te bepalen (Kunst. 52 Abs. 1 Regeling). Verweerder zich niet op, , Dat hij heeft ingevoerd uit een andere lidstaat aan pesticiden er als gevolg van een typegoedkeuring. 28 de verordening zou verhandelbare. Integendeel, heeft duidelijk gemaakt, haar dat de vereenvoudigde goedkeuringsprocedure per type. 52 Verordening derhalve niet open voor, omdat ze niet op een vergunning en daarmee de verhandelbaarheid van de lidstaat van herkomst, Dus kon rusten in de lidstaat, de vraag van de bestrijdingsmiddelen-tel naar Duitsland (opnieuw)wordt ingebracht.
bb) Een wederinvoer, want het vereist geen afzonderlijke goedkeuring, niet beschikbaar in geval van betwisting.
Verweerder voert het, dat het gewasbeschermingsmiddel, de circulatie wordt uitgedaagd door de aanvrager, verworven in Duitsland en verhuisde naar een andere lidstaat, voordat ze zich omdraaide verpakt, krijgt een eigen label en terug naar Duitsland geïntroduceerd hebben. Dus aan de voorwaarden niet beschikbaar, dat is de wet van de ei-tie wederinvoer, voor geen speciale vergunning of toestemming is vereist. Hoewel de resultaten van § 46 Abs. 1 Zin 2 PflSchG, een re-
17
18
19
– 10 –
importeren van een vergunning op grond van art. 52 Regeling – en a fortiori geen (re) Goedkeuring van het type. 28 Regeling – vraag. Een rijm-poort is echter op grond van § 2 Nee.. 17 PflSchG 2012 alleen vóór de, als toegestaan ​​in Duitsland bestrijdingsmiddelen wordt ingevoerd voor de in de handel brengen in Duitsland bepaalde originele verpakking en Originaletikettie-tie van een andere staat terug.
b) De Duitse regeling, na de verhandelbaarheid van wederinvoer gerichte pesticiden is afhankelijk, dat ze niet werd omgepakt en opnieuw geëtiketteerde zijn niet, is compatibel met het Unierecht. Dit is van Verordening (EG) Nee.. 1107/2009 duidelijk, de vereenvoudigde goedkeuringsprocedures van de soort. 52 zeer specifieke, niet betwisten het terrein van de banden (met het hoogste marginale. 17). Achtergrond van deze verordening is, met dat soort van vrij verkeer. 34 VWEU in overeenstemming Stuen niet de-, indien de invoer en verkoop van een verkeers-in andere EU-landen in aanmerking komen pesticiden, de gevolmachtigde met een binnenlandse (oorsprong)identiek, een (re) Goedkeuring zou volledige. De Uni-onsgesetzgeber heeft derhalve bepaald dat deze constellatie de vereenvoudigde goedkeuringsprocedure, wordt nagegaan waarin alleen de identiteit van de ingebrachte met de referentie-orgaan.
Het geschil wordt gekenmerkt, dat het pro-duct in kwestie is overgedragen aan de audit wet om opvang van de verdachten 'bewering van Duitsland naar een ander EU-land en vervolgens opnieuw worden geïmporteerd naar Duitsland, zonder dat het verhandelbare zijn in die andere lidstaat. Het is de EU-wetgeving niet alleen onschadelijk, maar zelfs bevolen, dat de nationale wetgever voor een dergelijke constellatie, in de in Verordening (EG) Nee.. 1107/2009 vooraf geplande, niet beperkt tot een identiteitscontrole goedkeuringsproces
20
21
– 11 –
beschikbaar, een beroep op de binnenlandse bestaande machtiging beperkt tot gevallen, waar de rijm het vervoer van het product nog in de originele verpakking en is ook voorzien van het originele etiket. Want anders zou vinden geen verificatie van (Oorsprong)Identiteit in plaats daarvan. Maar de verzekering van (Re-)Importeurs, Er waren een in eigen land goedgekeurd pesticiden, kan niet voor een transportcapaciteit, variërend van-.
c) Anders dan wat het in de literatuur (VGL. Geesmann, StoffR 2011, 134, 135 f.; Schink / Winkelmüller, StoffR 2012, 142, 146 f.) worden gemaakt van het feit, dat het type. 31 Abs. 4 Zeker. i Verordening (EG) Nee.. 1107/2009 de grootte en het materiaal van de verpakking van het gewasbeschermingsmiddel kan worden opgegeven in de goedkeuring gegeven aan deze agent, maar niet noodzakelijk te omschrijven, zijn niet gesloten, dat de kopers van de agent, de – als de verweerder – Dit zal herverdelen, in principe kan blijven tot een nieuwe primaire verpakking voorzien. De tegenovergestelde opvatting wordt niet voldoende rekening gehouden met, dat zelfs wanneer u typt in. 52 Verordening gereguleerde parallelhandel, het ingevoerde gewasbeschermingsmiddel in de lidstaat van invoer de handel is alleen toegestaan, als de mensen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de goedkeuringsinstantie heeft vastgesteld, dat dit product identiek is aan de Lid-Staat van invoer toegelaten referentieproduct; de onbeschadigde verpakking hier is een belangrijke aanwijzing voor de identiteit.
3. Na het bovenstaande is er geen reden, door de aanvrager nadere claims op verzoeken om informatie distributie en de bepaling van de schade van verweerder in de tijd te beperken.
22
23
– 12 –
4. Een verwijzing naar het Hof van de Europese Unie in overeenstemming met artikel. 267 Abs. 3 Verdrag wordt niet veroorzaakt (VGL. Europees Hof van Justitie, Arrest van 11. September 2008 – C-428 aan 434/06, SLG. 2008, I-6747 = EuZW 2008, 758 Rn. 42 – UGT-Rioja U.A., BZN). De Senaat is op zoek naar de redenen, dat het Unierecht doet in het geval van een geschil betreffende constellatie, zonder onderzoek van de (Oorsprong)Identiteit van een transportcapaciteit in eigen land te gaan.
III. Daarna heeft verweerder het beroep is het resultaat van kosten § 97 Abs. 1 ZPO ontslagen.
Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Kirchhoff
Lagere rechtbanken:
LG Ravensburg, Besluit van 20.03.2009 – 8 De 92/08 KFH –
OLG Stuttgart, Besluit van 05.11.2009 – 2 U 36/09 –

Gelieve Beoordeel

Voor meer informatie: